Nytt certifikat – Nordic Risk Control

Mats Nyman

Den 12 februari börsnoterade Handelsbanken Tracker-certifikatet Nordic Risk Control, som syftar till att erbjuda placeraren en placering med en stabil risknivå över tiden

Riskkontrollstrategier syftar till att erbjuda en placering med något sånär konstant risk – volatilitet – över tiden. Detta uppnås genom att dynamiskt reglera exponeringen mot aktiemarknaden utifrån marknadens svängningar. När volatiliteten är hög blir exponeringen låg, och under de – ofta ganska långa – perioder när volatiliteten är låg blir aktieexponeringen högre. Eftersom aktiemarknaden tenderar att falla under hög volatilitet och stiga under låg volatilitet, kan detta över tiden bidra till en högre avkastning än för den underliggande aktiemarknaden. Däremot tenderar strategin till att i inledningen till en stökig period ha alltför mycket aktier, och i början på en återhämtning alltför lite.

Strategin Nordic Dynamic Risk Control utnyttjar detta fenomen, men med en twist. Ju lägre volatilitet en aktieplacering har, desto större exponering kan man ha utan att öka placeringens totala risk. Nordic Dynamic Risk Control placerar därför i ett underliggande index (Nordic Low Volatility 40 Index) bestående av 40 aktier med låg volatilitet. På så vis kan man få en större exponering mot aktiemarknaden, och en högre förväntad avkastning, utan att behöva placera mer kapital. Dessutom visar den historiska erfarenheten att aktier med låg volatilitet ofta har en högre avkastning än aktiemarknaden i stort – trots att de har en lägre risk! 

Sedan mars 2008 har indexet Nordic Dynamic Risk Control uppvisat en avkastning om 13,8 procent per år* , vilket kan jämföras med 7,8 procent per år för den underliggande nordiska aktiemarknaden. Avkastningen har alltså i genomsnitt varit 6 procentenheter högre per år. Samtidigt har volatiliteten i genomsnitt varit 17,7 procent, något lägre än underliggande aktiemarknad som i genomsnitt har haft en volatilitet på 19,9 procent. Den riskjusterade avkastningen är därför nästan dubbelt så hög som för underliggande marknad.

Den största nedgången var -29,1 procent, betydligt mindre än den underliggande marknadens -49,4 procent. Den längsta nedgångsperioden var också betydligt kortare, 2,0 år jämfört med 3,0 år för underliggande marknad. 

En risk med denna typ av strategier är att marknaden snabbt växlar mellan lugna och stökiga perioder. I så fall finns risken att placeringen har exponering mot marknaden vid fel tillfällen, vilket skulle kunna resultera i högre risk och lägre avkastning än vad som är tänkt. Vår historiska erfarenhet av riskkontrollstrategier är dock att de över tiden levererar en jämn och god riskjusterad avkastning.

Riskkontrollstrategier passar placerare som vill ha en relativt stabil risknivå och chansen till en hög riskjusterad avkastning över tiden. Riskkontrollstrategier bör inte ses som en renodlad aktieplacering eller som ett sätt att försöka överträffa den underliggande marknaden. Detta eftersom exponeringen mot aktiemarknaden kommer att variera kraftigt över tiden, och därmed även avkastningen jämfört med underliggande marknad. De bör snarare ses som en aktiv placeringsstrategi som syftar till en relativt stabil risknivå och hög avkastning på lång sikt.

Läs mer om certifikatet Nordic Risk Control här. Läs om indexet här. Läs vårt tidigare inlägg om Handelsbankens Smart Beta-certifikat här.

Du kan läsa mer om våra Trackers-certifikat på Handelsbankens Börsrum.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet