Optimistiska aktieproffs

Peter Engstedt

Nyligen genomförde vi vår kvartalsvisa enkätstudie bland stora nordiska institutionella investerare, vilken visar att drygt 70 procent (netto) av dem som svarade är positionerade för en stigande marknad. Detta är en historiskt mycket hög nivå, vilket således indikerar en positiv inställning till börsen. De renodlade aktiefondernas kassaposition har fallit till 1,8 procent, vilket är en låg nivå.

Det ovanstående gäller nordiska renodlade aktieförvaltare. Flera indikatorer pekar dock på att många amerikanska och svenska portföljförvaltare – trots att de säger att de är positiva till aktiemarknaden – endast är neutralt positionerade vad gäller relationen mellan aktie- och ränteplaceringar. Till exempel ligger 53 procent av kapitalet i svenska fonder för närvarande i aktier (historiskt har denna nivå pendlat mellan 45-72 procent), vilket vi tolkar som att en del investerare vill avvakta en börsrekyl då de kan ”hoppa på tåget”. Detta minskar risken som följer i kölvattnet av en stor marknadsoptimism.

Under det senaste kvartalet har de nordiska aktiefondförvaltarna primärt ökat exponeringen mot sektorerna Detaljhandel, Sällanköpsvaror samt Bygg och minskat exponeringen mot Hälsovård, Telekomoperatörer och Energi. Intressant att notera är att aktieförvaltarna, trots positioneringen mot en stigande börs, är underviktade mot sektorerna Bank, Transport samt Gruv & Metall.

Undersökningen visar även att aktiefondförvaltarna för närvarande bedömer att de största riskerna för en positiv börs är situationen i Europa och att den alltmer positiva synen på konjunkturutvecklingen visar sig vara för optimistisk. Mer oväntat – och kanske mer oroande – är att väldigt få av de svarande ännu ser minskade stimulansåtgärder från centralbankerna som en viktig riskfaktor.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet