Morgonens rapporter

Alliance Oils försäljning och resultat för det fjärde kvartalet 2012 var bättre än väntat. Försäljningen var 8 procent högre än väntat och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) var 2 procent bättre än konsensusprognosen och i linje med vår prognos. De stora positiva avvikelserna längre ned i resultaträkningen är något missledande, då resultatet innehåller en jämförelsestörande post på 58 miljoner dollar och en av marknaden underskattad minoritetseffekt. En mindre positiv kurseffekt relativt marknaden är motiverad.

Swedish Orphan Biovitrum rapporterade en försäljning 2 procent över våra förväntningar, medan bruttomarginalen var relativt i linje med vår förväntan. Bolaget guidar för en försäljning på 2 till 2,2 miljarder kronor 2013, vilket är positivt, våra nuvarande estimat ligger strax under 2 miljarder. Guidningen för en bruttomarginal på 57 till 59 procent är svagare, vi har prognostiserat en marginal på 59,8 procent. Anledningen är främst att royalty intäkter, som bär 100 procents marginal väntas svara för en lägre andel av de totala intäkterna. Den svaga marginalguidningen handlar således om en mix-effekt.

Läs fler inlägg på Börsflödet