H&M rapportvinnare efter blandad rapport

Stockholmsbörsen öppnade vid nollan på torsdagen efter onsdagskvällens räntehöjning från amerikanska centralbanken Federal Reserve. Successivt under dagen har index dock handlats högre och vid 16-tiden noterades OMXS30 0,9 procent högre. Starkt bidragande till detta är uppgången på drygt 10 procent i H&M. Trots en blandad rapport för det tredje kvartalet stiger aktien kraftigt (se även nedan). Elekta går mot strömmen med en nedgång på cirka 5 procent. Elekta håller idag kapitalmarknadsdag där man presenterar sin långaktig strategi och ett nytt finansiellt scenario för perioden fram till och med räkenskapsåret 2022/23. Det omfattar en årlig nettoomsättningsökning (CAGR) på 8-10 procent, beräknat på oförändrade valutakurser, i kombination med en förbättring av EBITA-marginalen på upp till 200 baspunkter mot slutet av perioden, från de 20 procent som redovisades på rullande 12 månadersbasis. Företaget återupprepade samtidigt sina utsikter för räkenskapsåret 2018/19..

Utanför storbolagsindexet stiger Bioteknikbolaget Hansa Medical med drygt 20 procent. Bolaget har slutfört två kliniska fas 2-studier med imlifidase för njurtransplantation av högsensitiserade patienter, där behandlingen har möjliggjort njurtransplantation för samtliga 35 patienter. Flera höjda riktkurser i marknaden bidrar till att lyfta aktien.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 111,7 i september från reviderade 111,6 föregående månad (111,5). Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att barometerindikatorn skulle uppgå till 110,2 i augusti.


Rapporter på morgonen
H&M
presenterade ett rörelseresultat för det tredje kvartalet (juni-augusti) som var 5 procent lägre än konsensusprognosen. Försäljningen var känd sedan tidigare. Bruttomarginalen var marginellt högre än väntat, men övriga rörelsekostnader var högre än prognostiserat. H&M hänvisar bland annat till extraordinära kostnader om cirka 400 miljoner kronor till följd av logistikproblem som drabbat bolaget i USA, Frankrike, Italien och Belgien. Justerat för de extraordinära kostnaderna var rörelseresultatet bättre än väntat. H&M:s varulager uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 38,7 miljarder kronor, en ökning med 15 procent i kronor räknat och med 12 procent i lokala valutor, jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Varulagret utgjorde 18,9 procent (16,6) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader och 32,7 procent (33,5) av balansomslutningen. Trots en hög nivå på lagret säger H&M att balansen i varulagret är bättre än vid motsvarande tidpunkt föregående år och att prisnedsättningarna i relation till omsättningen inte kommer att öka i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Läs fler inlägg på Börsflödet