Trading Case - Olja

Tror du att oljepriset kommer att öka?
Graf
  • JA
    74 %
  • NEJ
    26 %
Röstningen avslutad (171 röster)

Oljepriset har haft en volatil utveckling det senaste året. Priset rasade under andra hälften av 2014 och under inledningen på 2015 fick vi en tillfällig prisuppgång. Nu handlas Brentoljan nära tidigare bottennivåer runt 48 USD per fat. Den framtida prisutvecklingen styrs av flera faktorer, men vi anser att de faktorer som talar för ett högre oljepris väger tyngre än de som talar för en fortsatt prisnedgång. Vi bedömer således att nästa prisrörelse kommer att bli uppåt och ser ett pris runt 60 USD per fat som troligt inom 6 månader.

3 skäl mot 1 att tro på ett högre oljepris—

  •   Kinafrossan överdriven för oljemarknaden
  • —  Höga förväntningar på Irans återkomst efter sanktioner
  • —  Skifferproduktionen faller snabbt i USA

 Men...

  • —  USA:s lager går mot en säsongsmässig uppgång

Lageruppgång att vänta i USA – tillfällig prisdämpning
Det som främst talar för ett fortsatt lågt oljepris är att ”driving season” i USA är över och att de amerikanska oljelagren är ovanligt stora. Lagernivåerna brukar stiga under hösten och hålla priserna dämpade till dess att vintern kommer och efterfrågan åter stiger.

Kina, Iran och skifferproduktion – räkna med högre oljepris

Marknadens oro för Kinas tillväxt har bidragit till en press på råvarupriser och sänkt förväntningarna på landets efterfrågan av råvaror. Till skillnad från metaller och stål är efterfrågan på olja i Kina dock konsumtionsdriven (till 70 procent) och drabbas inte på samma sätt av lägre industriproduktion och investeringar. Landets importtrend av olja är intakt och växer med cirka 10 procent i årstakt.

Sanktionerna mot Irans oljeexport väntas hävas under Q1 2016 och den allmänna uppfattningen är att landet relativt snabbt kommer att kunna återuppta produktionen till gamla nivåer. Vi tror att marknaden prisat in en för snabb återhämtning.

Ytterligare en faktor som talar för ett högre oljepris är att skifferproduktionen i USA sjunker. Industrin är priskänslig och i spåren av låga oljepriser har antalet aktiva oljeriggar minskat. Sedan mitten av juli har produktionen fallit snabbt och vi räknar med att utbudet av skifferolja kommer minska framöver.

Sammantaget bedömer vi att sannolikheten är stor för att oljepriset kommer att stiga, och räknar med ett oljepris runt 60 USD inom 6 månader.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat LONG OLJA H
SE0002903344
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X2 H
SE0002835645

Certifikat (hävstång)

BULL OLJA X3 H
SE0003395573
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X4 H
SE0004488781

Prisutvecklingen på oljan senaste året

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.