Trading Case - SEB mot Nordea

Lång: SEB Kort: Nordea

Handelsbankens syn:


Banksektorn har haft en stark utveckling under de senaste kvartalen mot bakgrund av ljusare ekonomiska utsikter och en allmänt god riskvilja på börsen. Bland de svenska bankaktierna är det Nordea som utveck-lats bäst sedan 6 månader tillbaka. Nu anser Handelsbanken dock att Nordea är fullvärderad. Samtidigt be-dömer vi att kurspotentialen i SEB är fortsatt god. Om SEB utvecklas bättre än Nordea framöver kommer spreadcertifikatet ”SPR SEBNDA 7I H” att öka i värde (oavsett hur börsen som helhet utvecklas).

SEB har uppvisat en god volymtillväxt i låneverksamheten mot företagssektorn det senaste året. Enligt vår mening bör detta bidra till att räntenettot kan utvecklas väl under kommande år. Därtill har ledande indikatorer – som inköpschefsindex och konsumentförtroende – stadigt förbättrats i sen tid, vilket bådar gott för verksamheten. Trots den goda kursutvecklingen värderas SEB ovanligt lågt i förhållande till Nordea (se bild nedan). En normalisering av värderingen kräver att SEB utvecklas bättre än Nordea, vilket vi tror.

Enligt vår mening har Nordea flera attraktiva egenskaper, bland annat en bred geografisk exponering och hög utdelning. Värderingen bedöms dock vara ansträngd och en hög direktavkastning tror vi inte tillräckligt för att driva aktiekursen vidare.

Tabell för investeringsrekommendationer.

Placeringsalternativ Kortnamn ISIN
Spreadcertifikat SPR SEBNDA 7I H SE0008101752

Spread SEB mot Nordea

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.