Trading case - Så investerar du med hävstång

Handelsbankens Trading Case är placeringsförslag i certifikat med lång eller kort exponering mot bland annat aktier, råvaror, index eller valutor. Beroende på tidshorisont och risknivå kan banken även ge placeringsförslag i certifikat med hävstång. Det finns tre olika kategorier baserat på vilken tidshorisont ett Trading Case avser; tidshorisonten 0-3 månader, tidshorisonten 3-6 månader och tidshorisonten 6-12 månader. Tidshorisonten 0-3 månader är den vanligaste. Ett Trading Case kan stängas både tidigare eller senare än den avsedda tidshorisonten beroende på bland annat kursutveckling, marknadsläget eller förändrade förutsättningar. Samtliga Trading Case övervakas dagligen och betraktas som aktiva till dess att annat kommunicerats.

Aktiva Trading Case kan du se under fliken Trading Case.

Trading Case – bästa av två världar

Trading Case bygger på både värdering och momentum. Eftersom tidshorisonten oftast är relativt kort är det av yttersta vikt med positiva tekniska signaler. När Trading Case tas fram utgår vi i regel ifrån en screening baserat på trendanalys. När universet därefter har begränsats till tekniskt starka aktier görs en fundamental analys av aktierna. Med utgångspunkt i Handelsbankens aktieanalys väljs de aktier med en fundamentalt god kurspotential och där vi helst ser att det kan finnas olika kurstriggers i närtid. 

 Momentum bygger på beteendeekonomi

Det finns ett starkt stöd i forskningen att aktiers kursrörelser på kort sikt bygger på psykologi och beteendeekonomi, men på längre sikt får värdering en större inverkan. Det innebär att du som investerare kan betala överpris för en aktie, så länge du säljer ännu dyrare. På samma sätt är ett vanligt misstag att köpa lågt värderade aktier, men som är i en negativ trend och blir mer uthållig än vad som är fundamentalt motiverat. Vid valet av investeringsstrategi är det därför som investerare viktigt att förstå vilka drivkrafter som styr kursutvecklingen under den avsedda tidshorisonten. Lika viktigt är det att stå fast vid den valda strategin.

Hävstång förstärker potentialen

Våra placeringsförslag i olika certifikat är exponerade mot en underliggande tillgång. Ofta finns det även en hävstång i certifikatet, vilket innebär att den i regel rör sig mer än den underliggande tillgången. Exempelvis stiger ett BULL X3-certifikat cirka 3 gånger så mycket som underliggande vid en uppgång, men förlusten blir även 3 gånger så stor vid nedgång. Eftersom certifikaten ombalanseras på daglig basis innebär det att certifikatet tappar i värde vid en sidledes marknad (se räkneexempel nedan). Orsaken är att volatiliteten* urholkar avkastningen. Det kallas ibland för ”Volatility drag”. Förenklat finns det tre faktorer som påverkar vilken hävstång som är optimal.

  1. Aktiens dagliga volatilitet: Ju högre volatilitet aktien har, desto lägre hävstång.
  2. Din tidshorisont: Ju längre tid du avser äga certifikatet, desto lägre hävstång.
  3. Förväntad underliggande avkastning: Ju högre förväntad avkastning på aktien, desto högre hävstång.

Baserat på dessa faktorer för våra Trading Case, så väljer vi att föreslå lämpliga certifikat. För att ge dig som investerare ansvarsfulla alternativ har vi i regel högst en hävstång x3. Nedan ger vi ett exempel på vad som är lämplig hävstång för en aktie med 20 procent volatilitet, utifrån förväntad avkastning och tidshorisont.

Risker

Alla placeringar är förenade med risker. De viktigaste är marknadsrisk, likviditetsrisk samt kreditrisk. Marknadsrisk innebär att när priset på den underliggande tillgången går åt rätt håll så stiger certifikatet i värde. Om priset på den underliggande tillgången istället går åt fel håll så faller certifikatet i värde. Likviditetsrisk innebär att det under vissa perioder kan vara svårt eller omöjligt att handla i certifikaten. Det kan till exempel hända vid bristande likviditet i marknaden eller då handeln på relevant handelsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Certifikaten ges ut av Handelsbanken och därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken.

* Volatilitet är ett riskmått på hur stora kursrörelser som det varit i en aktie.

Räkneexempel sidledes kursutveckling

Dag Underliggande kurs BULL X3
1 100,0 100,0
2 102,0 106,0
3 101,0 102,9
4 98,0 93,7
5 100,0 99,5
Totalavkastning 0 procent -0,5 procent


Räkneexempel lämplig hävstång med hänsyn till Volatility Drag

På y-axeln syns förväntad avkastning och på x-axeln är antal veckors placeringshorisont. Beräkningarna är gjorda utifrån 20 procent daglig volatilitet uttryckt på årsbasis.

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet