SHB Swap Index 20y

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
SHB Swap Index 20y 279,15 1,11 2,14 -1,47 18,78

Uppdaterad 17:49.

Pensionsränteindex gör det möjligt att matcha pensionsskuldens ränterisk enkelt och effektivt, med en högre förväntad avkastning än statsobligationer.Pensionsränteindex kan användas som underliggande för till exempel terminer och certifikat.SHB Pensionsränteindex 20 år speglar värdet av att erhålla den fasta räntan i en 20-årig svensk ränteswap.

Indexets utveckling beror därför på marknadsvärdesförändringar då swapräntorna ändras. Förändringarna mäts som skillnaden mellan ursprunglig kupong och en jämförbar räntenivå för indexets dåvarande exponeringspunkt, 20 år vid dag 1 och 19,75 år precis innan ombalansering, samt upplupen ränta för underliggande ränteswap. All avkastning, såväl positiv som negativ, återinvesteras i indexet. Indexvärdet kommer vid ombalanseringstillfället att minska med en transaktionskostnad i form av en obligationsspread.

Uppdaterad 17:49.

Dokument att ladda ner