Aktiemarknad

Avkastning

Avkastningen på svenska aktier sedan år 1900 är i genomsnitt 9,9 procent per år. Efter inflation blir det 6,1 procent, vilket är dubbelt så mycket som statsobligationer gett under samma period. Utländska aktier har också varit bra, 8,5 procent per år i genomsnittlig avkastning sedan år 1900 vilket blir 5,4 procent efter inflation.*

Aktiers höga avkastning kommer av att aktieägarna får sin utdelning först när alla andra intressenter i ett bolag: Leverantörer, anställda, stat och långivare, fått sina pengar. Aktier levererar generellt hög avkastning – utom när ägarna behöver avkastningen som bäst. Därför är aktiers förväntade avkastning hög.

Aktier är en real tillgång, det vill säga de avspeglar företagens innehav i fastigheter, maskiner och kunnande. Aktier tenderar dock att utvecklas dåligt när inflationen stiger, eftersom de räntor och riskpremier man använder för att värdera framtida vinster stiger när inflationen går upp.

På riktigt lång sikt följer värdet på aktierna utvecklingen av utdelningarna per aktie. Varför skulle man annars äga aktier på lång sikt? På kort sikt är det dock mycket annat som spelar in, till exempel vilken ränta man använder för att värdera framtida vinster, vilken riskpremie placerarna vill ha för att äga aktier, och vad placerarna tror om den framtida vinstutvecklingen.

*Källa: Elroy Dimson, Paul Marsh och Mike Staunton: Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2012.