Räntemarknad

Portföljegenskaper

Jämfört med aktieplaceringar är de flesta ränteplaceringar relativt stabila i sin värdering. Undantaget är ränteplaceringar med hög kreditrisk.

Ränteplaceringar med låg risk gynnas generellt av låg inflation och låg tillväxt. Ränteplaceringar med större inslag av kreditrisk gynnas däremot av stigande tillväxtförväntningar, eftersom det ökar företagens möjligheter att betala sina lån.

De senaste åren har stats- och bostadsobligationer tenderar att röra sig i motsatt riktning mot aktiemarknaden, vilket är positivt ur risksynpunkt. Normalt sett rör de sig dock betydligt mindre, varför risken i de allra flesta portföljer ändå kommer att domineras av aktieinnehavet. Den för närvarande låga räntan på stats- och bostadsobligationer gör också att riskspridningen kommer till en hög kostnad.