Aktier

Vad är en aktie?

I korthet är en aktie en ägarandel i ett aktiebolag. Som aktieägare får du en andel i bolagets vinst i form av utdelning. Dina aktier kan också stiga eller sjunka i värde. Att vara aktieägare innebär även att du har rätt att rösta på bolagsstämmor och därigenom delta i beslut om hur bolaget ska skötas. Ett bolag noteras på en börs bland annat för att få tillgång till kapital. Därigenom får aktieägarna en marknadsplats där de kan köpa och sälja aktierna.

Aktier (och andra finansiella instrument) handlas huvudsakligen på reglerade marknadsplatser, så kallade börser där priset bestäms av utbud och efterfrågan. Om köpare och säljare befinner sig på samma prisnivå matchas köp- och säljorder mot varandra och avslut sker automatiskt. För dig som har depå syns avslutet direkt och depåinnehavet uppdateras samtidigt.

Syftet med att äga en aktie kan variera. Vissa placerare köper aktier för att få en del av vinsten som bolaget genererar, medan andra gör det för att tjäna pengar på aktiens kursuppgång. Priset på aktien kan röra sig kraftigt, både uppåt och nedåt, beroende på såväl företagsspecifika faktorer som på händelser i omvärlden. Av den anledningen minskar riskerna om man sprider riskerna, dels mellan olika aktier men även genom att fördela sina placeringar mellan olika tillgångsslag, t ex aktier, räntor och råvaror.

 


Vad styr priset på en aktie?

I grund och botten bestäms priset på en aktie av utbud och efterfrågan. Om många placerare anser att ett bolag är attraktivt värderat, ökar efterfrågan på företagets aktier och följaktligen stiger aktiekursen.

En akties värdering påverkas av en mängd faktorer. I teorin ska aktiekursen avspegla bolagets prognostiserade framtida kassaflöde, vilket nuvärdesberäknas med en kalkylränta. Denna kalkylränta avspeglar dels marknadens avkastningskrav, dels bolagets specifika risk. Det framtida kassaflödet kan vara svårt att prognostisera, särskilt om konjunkturutsikterna är osäkra. Och ju högre osäkerhet, desto större kursfluktuationer.

Ett vanligt sätt att bilda sig en översiktlig uppfattning om en akties värde är att använda nyckeltal där aktiekursen ställs i relation till exempelvis bolagets vinst (P/E-tal), utdelning (direktavkastning) eller eget kapital. Olika bolags nyckeltal kan då jämföras med varandra. Andra parametrar som påverkar ett bolags värdering är dess finansiella ställning, räntabilitet och tillväxtutsikter.