Aktier

Hur tjänar jag pengar på aktier?

Som aktieägare kan du få avkastning på din investering på två sätt, genom kursuppgång och genom utdelning. Avkastningen på en aktieplacering är beroende på flera saker, men en av de viktigaste är hur bolaget utvecklas i framtiden. Går bolaget bra tenderar såväl utdelningen som aktiekursen att öka. 

Eftersom aktiemarknaden är mer riskfylld än till exempel sparande på konto eller obligationer ska du över tiden kompenseras med en högre avkastning än vid räntesparande, en så kallad riskpremie. Historiskt sett kan denna riskpremie beräknas till cirka 4 procent. Man brukar räkna med att aktiens totala avkastning i form av värdestegring och utdelning ska uppgå till 8-10 procent över tiden. Denna årliga avkastning kan delas upp i tre delar:

2-3 % realränta
2-3 % kompensation för inflationen
4 % riskpremie 

Över tiden bör du alltså kunna räkna med en god avkastning på aktiemarknaden, men det är viktigt att komma ihåg att aktiesparande under vissa perioder kan innebära en kraftigt negativ avkastning.


Hur kan jag minska risken?

Aktieplaceringar är förenade med risker. Tänk på att du tar en mycket högre risk om du bara placerar i ett fåtal aktier, jämfört med om du bygger upp en bredare portfölj med aktier. Priset på en aktie kan röra sig kraftigt, både uppåt och nedåt, beroende på såväl bolagsspecifika faktorer som på händelser i omvärlden. Av den anledningen minskar risken om du sprider riskerna genom att köpa flera aktier. Risken att satsa på aktier i ”fel” bolag kan minskas genom att köpa en lämplig kombination av aktier i företag verksamma i olika branscher och länder. Genom att även placera i andra tillgångsslag, till exempel ränteplaceringar, råvaror och hedgefonder, minskar risken ytterligare. Genom att komplettera med eller placera i olika typer av fonder kan du enkelt uppnå en hög grad av diversifiering.

Det bör även påpekas att det finns aktier med olika risk. Det finns aktier, oftast i konjunkturstabila branscher, vars kurser fluktuerar förhållandevis lite och chanstagningen blir här mindre. Aktier i cykliska bolag, till exempel i skogs- och råvarusektorn, har normalt sett högre risk.