Balanscertifikat

Avkastning

Balanserade index ger ofta en bättre avkastning än vanliga index i perioder med stigande kurser, eftersom dessa perioder ofta är förknippade med små kurssvängningar, då balansindex ofta har en stor koppling mot marknaden. De ger ofta en bättre avkastning än vanliga index i perioder med kraftiga kursfall, eftersom kursrörelserna då är stora och balanserade indexet då ofta har en liten koppling mot marknaden. De ger en jämn risknivå över tiden. Vanliga index har en risk som varierar över tiden. Detta gör det svårt att hitta en lagom risknivå i sparandet och att hinna genomföra nödvändiga förändringar när tiderna blir oroliga. Med balanserade index däremot vet man på förhand hur stor risken är. Därmed blir det lättare att bygga en effektiv sparportfölj, och att justera den i oroliga tider.

Balanscertifikatens avkastning påverkas av flera faktorer utöver utvecklingen i det underliggande balansindexet. Nedanstående faktorer spelar stor roll för värdeutvecklingen på balanscertifikaten.


Valutapåverkan

I de balanscertifikat kopplade till balansindex i utländsk valuta påverkas värdet av valutakursförändringar mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan. En förstärkning av dollarn ger ett högre utbetalt belopp och en försvagning av dollarn ger ett lägre utbetalt belopp.


Ränta

Balanscertifikaten är kopplade till ett balansindex där avkastningen beräknas enligt en så kallad ”Excess return”-princip, det vill säga avkastningen beräknas som totalavkastning (inklusive utdelningar) minus ränta. Det medför att balanscertifikatets värde förändras med en räntekomponent varje dag. Räntekomponenten beräknas som bankernas referensränta i respektive valuta minus 0,25 procentenheter, och kan därför under vissa marknadsförhållanden vara negativ. Räntekomponenten kan ha en stor inverkan på den långsiktiga avkastningen i balanscertifikaten. Räntekomponenten för varje certifikat framgår av Slutliga villkor för respektive certifikat.