Balanscertifikat

Vad är ett Balanscertifikat?

Balanscertifikat är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande marknad. Man köper och säljer certifikaten lika enkelt som man handlar aktier hos sin bank eller mäklare. Med Handelsbankens Balanscertifikat kan man på ett enkelt sätt placera i ett balanserat index som är kopplat till en underliggande aktie-eller råvarumarknad.

 

Så fungerar Balanscertifikat

Handelsbankens Balanscertifikat gör det lättare att få balans i sitt sparande, eftersom de har en konstant risknivå. Certifikaten är via balanserade index kopplade till olika underliggande marknader, såsom råvaru- och olika aktiemarknader. När risknivån i den underliggande marknaden är hög minskar balanscertifikatet kopplingen till marknaden. Det reducerar risken för stora förluster när marknaderna faller kraftigt. När risknivån i underliggande marknaden är låg ökar balanscertifikatet marknadskopplingen, vilket ger möjlighet till ännu bättre avkastning när marknaden går upp. Justeringen görs automatiskt efter förbestämda regler. Investeraren behöver alltså inte göra någonting.

 

Så fungerar ett balanserat index

Ett vanligt index avspeglar utvecklingen på en marknad, till exempel aktier eller råvaror. OMXS30TM Index används till exempel för att mäta utvecklingen på Stockholmsbörsen. Om marknaden går upp en procent, stiger ett vanligt index lika mycket. Går marknaden ner en procent, går indexet tyvärr också ner lika mycket. Indexfonder eller indexcertifikat som är kopplade till ett vanligt index följer därför marknaden, både upp och ner. Ett balanserat index däremot anpassar kopplingen till den underliggande marknaden efter hur stora kurssvängningarna (risken) är.

Om svängningarna är stora, som de var 2008, får det balanserade indexet en mindre koppling till marknaden. Om marknaden rör sig två procent, kanske det balanserade indexet bara rör sig en procent.

Om svängningarna är små, som de var 2005, får det balanserade indexet en större koppling mot marknaden. Om marknaden rör sig en procent, kanske det balanserade indexet rör sig hela 1,5 procent.

Sweden Balance 20% jämfört med OMXS30 Index

 

Vad är poängen med ett balanserat index?

Poängen med ett balanserat index är att det, till skillnad från ett vanligt index, har en jämn och stabil risknivå. Risknivån anges i namnet på indexet. Det balanserade indexet Sweden Balance 20 % eftersträvar till exempel en konstant risknivå (volatilitet) på 20 procent. Det är ungefär samma risknivå som Stockholmsbörsen har i genomsnitt. Skillnaden är att risken på Stockholmsbörsen varierar kraftigt över tiden. I oroliga tider ökar risken att man får flera stora kursnedgångar på varandra och förlorar en stor del av sitt kapital. Med ett balanserat index, som exempelvis Sweden Balance 20 %, minskar risken att man drabbas av flera stora kursnedgångar på varandra och förlorar en stor del av sitt sparande.

 

Risker med Balanscertifikat

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Balanscertifikat.

Balanscertifikat riskerar att utvecklas sämre än vanliga index vid en snabb återhämtning med stora kursrörelser. Sett över en hel börscykel brukar dock balanserade index utvecklas lika bra eller bättre. Certifikaten riskerar även att utvecklas sämre än vanliga index vid ett snabbt och oväntat fall i marknaden. De riktigt stora kursfallen på aktie- eller råvarumarknaden sker dock oftast under en längre period med stora kursrörelser. I sådana fall har det balanserade indexet vanligtvis en mindre koppling mot marknaden, och faller därmed mindre. Detta kallas för marknadsrisk.

Det finns dessutom ett par andra risker som du bör känna till. Balanscertifikaten ges ut av Handelsbanken. Därför innebär ett köp av ett certifikat en kreditrisk på Handelsbanken.

Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att handla i certifikaten. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

I de certifikat där underliggande index handlas i annan valuta än svenska kronor, kan certifikatets värde påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor.

För ytterligare information se Slutliga villkor för respektive balanscertifikat.