Bull & Bear-certifikat

Så här handlar du

Våra Bull & Bear-certifikat är börsnoterade och handlas precis som aktier. Handelsbanken ser till att det finns både köp- och säljkurser i Bull & Bear. Det gör att du när som helst kan köpa och sälja dem på börsen. Certifikaten har en löptid på minst tio år, från utgivningstillfället, men du bestämmer själv om du vill behålla din placering i några minuter, en dag eller flera år.

Certifikaten handlas styckvis, det minsta antalet du kan köpa är ett certifikat. Exempelvis, ett certifikat med ett pris på 100 kronor innebär en placering på just 100 kronor. Ett köp av 1 000 certifikat skulle då innebära en placering på 100 000 kronor.

 

Förvaring av Bull & Bear

Våra Bull & Bear-certifikat kan förvaras i en traditionell depå och på ett VP-konto, samt i alternativa skattemiljöer såsom kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK). Bull & Bear-certifikat kan inte förvaras i Individuellt pensionssparande (IPS).

För mer information om olika förvaringsmöjligheter i Handelsbanken, läs under www.handelsbanken.se/spara (öppnas i nytt fönster).

 

Kortnamn

Varje Bull & Bear har ett eget kortnamn på börsen.

I exempelvis kortnamnet BULL OLJA X2 H betyder ”BULL” att man tjänar pengar om marknaden stiger. ”OLJA” visar att certifikatet är kopplat till priset på olja. "X2" innebär att certifikatet har två gånger daglig hävstång. Slutligen visar ”H” att certifikatet är utgivet av Handelsbanken.

Och i exempelvis kortnamnet BEAR OLJA X4 H visar ”BEAR” att man tjänar pengar om marknaden faller. ”OLJA” visar att certifikatet är kopplat till priset på olja. "X4" innebär att certifikatet har fyra gånger daglig hävstång. ”H” visar att certifikatet är utgivet av Handelsbanken.


Aministrationsavgift och courtage

När du handlar Handelsbankens Bull & Bear-certifikat betalar du vanligt courtage till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du handlar aktier. Det finns också en administrationsavgift, på samma sätt som fonder har en förvaltningsavgift. Administrationsavgiften är vid noteringstillfället 0,8 procent* per år och dras automatiskt ur certifikatets värde varje dag.

Exempelvis, i ett Bull-certifikat som kostar 100 kronor blir administrationsavgiften 80 öre per år, eller 0,0022 kronor per dag. Certifikatet kommer alltså automatiskt falla från 100 kronor till 99,9978 kronor om marknaden är oförändrad den dagen.

*För Bull & Bear-certifikaten på OMXS30™ är administrationsavgiften 0,6 procent per år.


Ränta

Beroende på typ av certifikat och dess underliggande tillgång kan dess konstruktion ge upphov till en eller flera rörliga intäktsräntor som gottskrivs innehavaren genom att certifikatets värde justeras dagligen och i vissa fall även en eller flera rörliga finansieringsräntor som dras dagligen från certifikatets värde. Räntesatsen för intäktsräntor och finansieringsräntor kan skilja sig åt som följd av fastställd räntebasmarginal och finansieringsspread. Då både intäktsräntor och finansieringsräntor är marknadsanpassade kan det förekomma att räntebasmarginalen och/eller finansieringsspreaden under extrema marknadsförhållanden överstiger gällande referensränta vilket kan medföra att även intäktsräntan inverkar negativt på certifikatets värde. Räntesatser för beräkning av intäktsräntor och eventuella finansieringsräntor framgår av respektive certifikats Slutliga villkor.

 

BullBear-jämförelsetal

För att förenkla och göra det mer transparent att jämföra Bull- och Bearcertifikat har SETIPA (Swedish Exchange Traded Investment Products Association) beslutat att rekommendera alla emittenter att tillhandahålla investerare ett nytt harmoniserat jämförelsetal för kostnaden i Bull- och Bearcertifikat, kallat BullBear-jämförelsetal.

BullBear-jämförelsetal är en prognos för den sammanlagda kostnaden i ett Bull- och Bearcertifikat, och beräknas som skillnaden mellan

  • det värde en investering är prognosticerad att ha inklusive kostnader och avgifter,
  • och det värde investeringen är prognosticerad att ha exklusive kostnader och avgifter,
  • efter tidsperioden ett år,
  • givet att underliggande marknad inte rör sig alls under hela perioden. 

BullBear-jämförelsetal utrycks i procent av den ursprungliga investeringen utan kostnader och avgifter. 

BullBear-jämförelsetal inkluderar endast kostnader och avgifter som påverkar värdet av produkten, vilket innebär att courtage och köp/sälj spread ej är inräknat. Exempel på vad som är inkluderat (förutsatt att de påverkar värdet på produkten) är administrationsavgifter, servicekostnader, kostnader för värdepapperslån, finansieringskostnad för hävstången (inkl referensränta), swap-avgifter och gap fee-avgifter. 

SETIPA betonar det faktum att BullBear-jämförelsetal är en årsomräknad procentsats som enbart har ett jämförande syfte. SETIPA avråder från att behålla Bull- och Bearcertifikat längre perioder i portföljen.