Long & Short-certifikat

Avkastning

Long & Short-certifikatens avkastning påverkas av flera faktorer utöver prisutvecklingen på råvaror eller aktier. Nedanstående faktorer spelar stor roll för värdeutvecklingen.

Marknadskoppling

Certifikat med marknadskoppling LONG innebär att man tjänar pengar vid stigande råvarupriser. Certifikat med marknadskoppling SHORT, vilka har "SHRT" i sitt kortnamn, visar att man tjänar pengar vid fallande priser på aktier eller råvaror. Samtidigt gäller det omvända. Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, riskerar man att förlora pengar. Long & Short-certifikat följer underliggande råvara, aktie eller index ett till ett (1:1), det vill säga certifikaten har ingen inbyggd hävstång. För certifikat med marknadskoppling SHORT sker en daglig ombalansering, vilket innebär att avkastningen över tid kan avvika från råvarans eller aktiens utveckling. 

Valutapåverkan

Alla Long & Short-certifikat på råvaror handlas i svenska kronor. Råvarorna i certifikatet handlas däremot via terminskontrakt som prissätts i utländsk valuta, vilket gör att certifikaten påverkas av valutakursförändringar.

Det finns olika sätt att hantera valutapåverkan. Basvalutan i ett certifikat anger den valuta i vilken placerarens pengar huvudsakligen investeras i. För samtliga råvaror och råvaruindex erbjuds möjligheten att hela certifikatets värde påverkas av valutakursförändringar. Då är basvalutan samma som råvarans valuta. För vissa råvaror och råvaruindex erbjuds också alternativet att endast den dagliga avkastningen påverkas av valutakursförändringar. Då är basvalutan svenska kronor, vilket visas i kortnamnet med ”S”.

Ränta

Handelsbankens Long & Short-certifikat på råvaror följer råvarupriserna via så kallade terminskontrakt. Det gör att man inte behöver köpa den fysiska råvaran. Det medför att certifikatets värde förändras med en räntekomponent varje dag. Räntekomponenten beräknas som bankernas referensränta i respektive valuta minus 0,25 procentenheter, och kan därför under vissa marknadsförhållanden vara negativ.

För Short-certifikat på aktier påverkas certifikatets värde med en ränta som beräknas både på certifikatets värde men också på det kapital som uppstår när banken säljer motsvarande mängd aktier. Räntan uppgår till STIBOR T/N minus 0,35 procentenheter. 

Räntekomponenten kan ha en stor inverkan på den långsiktiga avkastningen i certifikaten. Räntekomponenten för varje certifikat framgår av Slutliga villkor för respektive certifikat.