Long & Short-certifikat

Vad är ett Long & Short-certifikat?

Long & Short-certifikat är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande råvara, aktie eller ett index. Man köper och säljer certifikaten lika enkelt som man handlar aktier hos sin bank eller mäklare.

Så fungerar råvarucertifikat

Med Handelsbankens Long & Short-certifikat kan man på ett enkelt sätt placera i exempelvis råvarorna guld, koppar, olja och vete eller spekulera i nedgång för aktier. För den som vill placera i en viss råvarusektor finns våra certifikat på basmetaller, energi, livsmedel och ädelmetaller. Och för den som vill ha en ännu bredare råvaruplacering erbjuder vi ett råvaruindex med 15 råvaror som är viktiga för de nordiska ekonomierna.


Så fungerar Long & Short-certifikat

Long & Short-certifikaten följer prisutvecklingen på en råvara, en aktie eller ett index. Med Handelsbankens Long & Short-certifikat kan man tjäna pengar både vid stigande och fallande råvarupriser eller vid fallande aktiekurser. Certifikat med marknadskoppling LONG innebär att man tjänar pengar vid stigande råvarupriser. Certifikat med marknadskoppling SHORT, vilka har "SHRT" i sitt kortnamn, visar att man tjänar pengar vid fallande priser på aktier eller råvaror. Samtidigt gäller det omvända. Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, riskerar man att förlora pengar.

Alla Long & Short-certifikat handlas i svenska kronor. Råvarorna i certifikaten handlas däremot i utländsk valuta, vilket gör att Long & Short-certifikaten på råvaror påverkas av valutakursförändringar. När man köper ett Long & Short-certifikat på råvaror placeras pengarna i en så kallad basvaluta. När basvalutan är samma som råvarans valuta påverkas hela certifikatets värde av valutakursförändringar.

Denna möjlighet erbjuds för samtliga råvaror och råvaruindex. För vissa råvaror och råvaruindex erbjuds också alternativet att endast den dagliga avkastningen påverkas av valutakursförändringar. Då är basvalutan svenska kronor, vilket också visas i kortnamnet med ”S”.

Exempel på Open-End-certifikat

Certifikatets värde ökar om underliggande tillgången stiger, alternativt minskar i värde när den underliggande tillgången sjunker.

 

Risker med Long & Short-certifikat

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Long & Short-certifikat.

När råvarupriset eller aktiekursen i det certifikat man köpt går åt rätt håll tjänar man pengar. Samtidigt gäller det omvända. Om råvarupriset eller aktiekursen går åt fel håll, det vill säga i motsats till ens förväntningar, riskerar man att förlora pengar. Detta kallas för marknadsrisk.

Det finns ett par andra risker man bör känna till. Long & Short-certifikaten ges ut av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att handla i certifikaten. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Det kallas likviditetsrisk. Råvarorna i certifikaten handlas via terminskontrakt som prissätts i utländsk valuta, vilket gör att Long & Short-certifikaten på råvaror påverkas av valutakursförändringar.


För ytterligare information se Slutliga villkor för respektive Long & Short-certifikat.