Maxcertifikat

Vad är ett Maxcertifikat?

Maxcertifikat är börsnoterade värdepapper kopplade till en underliggande tillgång, vanligtvis aktier. Maxcertifikat ger dig möjlighet att tjäna pengar även när marknaden står still, faller eller stiger svagt. Man kan säga att handla ett maxcertifikat är som att handla den underliggande tillgången med rabatt. I gengäld begränsas maxcertifikatets maximala vinst. I fyra fall av fem är det till och med bättre att köpa ett maxcertifikat än att köpa motsvarande underliggande aktie.

Handelsbanken erbjuder flera olika maxcertifikat, på både enskilda aktier och aktieindex. Det kan finnas flera maxcertifikat på samma aktie. Det som skiljer dem åt är löptiden och maxnivån. Både löptid och maxnivå påverkar maxcertifikatets pris, risk och avkastning. Det är därför viktigt att välja det maxcertifikat som passar investeraren bäst.

Man köper och säljer certifikaten lika enkelt som man handlar vanliga aktier hos sin bank eller mäklare.

 

Så fungerar Maxcertifikat

Ett maxcertifikat är vanligtvis kopplat till en aktie. Du betalar mindre för maxcertifikatet än för aktien. Det beror på att maxcertifikatet har en maxnivå, ett tak, för hur stor del av aktiens uppgång du får ta del av. Maxnivån är fast under maxcertifikatets löptid, som oftast är mellan 1 och 18 månader.

Ett maxcertifikat kan till exempel kosta 90 kr när aktien som maxcertifikatet är kopplad till kostar 100 kr. Du kan alltså köpa maxcertifikatet till 10 kr, eller 10 procent, lägre pris än aktien. Maxcertifikatets lägre pris gör att avkastningen i maxcertifikatet kan bli högre än i aktien. Samtidigt är risken i ett maxcertifikat lägre jämfört med en direkt placering i aktien.

Exempel - olika utfall på slutdagen

Här jämförs en aktieplacering med en placering i ett maxcertifikat.Aktiekurs: 100 kr
Pris maxcertifikat: 90 kr
Maxnivå: 110 kr

På maxcertifikatets slutdag erhålls antingen ett belopp som motsvarar aktiekursen på slutdagen eller, om aktiekursen är högre än maxnivån, lika mycket som maxnivån.

Utfall 1 - Aktiekursen har stigit
Om aktien vid köptillfället kostade 100 kr och aktiekursen stiger till 110 kr på maxcertifikatets slutdag, ger en placering i aktien en avkastning på 10 kr (110 – 100 kr) eller 10 procent. Maxcertifikatet har gett en avkastning på 20 kr (110 – 90 kr), eller 22 procent. Trots att aktiekursen endast steg 10 procent gav maxcertifikatet en avkastning på 22 procent. I det här exemplet hade man fått mer än dubbelt så hög avkastning i maxcertifikatet, samtidigt som risken varit lägre.

Utfall 2 - Aktiekursen är oförändrad
Om aktien vid köptillfället kostade 100 kr och aktiekursen är 100 kr på maxcertifikatets slutdag, ger en placering i aktien inte någon avkastning. Maxcertifikatet däremot, har stigit från 90 kr till 100 kr och gett en avkastning på 10 kr, eller 11 procent. Med ett maxcertifikat hade man tjänat pengar, trots att aktiekursen varit oförändrad.

Utfall 3 - Aktiekursen har stigit kraftigt

Om aktien vid köptillfället kostade 100 kr och aktiekursen stigit till 130 kr på maxcertifikatets slutdag, hade man tjänat mer på att köpa aktien istället för maxcertifikatet. Detta på grund av att maxcertifikatet har en maxnivå på värdet, i exemplet 110 kr. För att kunna köpa aktien till ett rabatterat pris får investeraren ge avkall på avkastningen över maxnivån.

Utfall 4 - Aktiekursen har fallit
Om aktien vid köptillfället kostade 100 kr och aktiekursen faller till 80 kr på maxcertifikatets slutdag, förlorar man 10 kr, eller 11 procent, med maxcertifikatet. Hade man istället ägt aktien hade man förlorat 20 kr, eller 20 procent. Med ett maxcertifikat har man alltså en viss förlustbuffert mot kursfall.

När är aktien bättre än maxcertifikatet?

Aktien ger en högre avkastning än maxcertifikatet när aktiekursen stiger mer än maxcertifikatets maximala avkastning.

Så här beräknas maxcertifikatet maximala avkastning:
Maxcertifikatets maxnivå / Maxcertifikatets pris

Fördelar med maxcertifikat

  • Möjlighet till god avkastning
  • Lägre risk än aktien
  • Lägre pris än aktien
  • Du tjänar pengar även när aktiekursen är oförändrad.

Nackdelar med maxcertifikat

  • Begränsad avkastning på grund av maxnivån
  • Ett maxcertifikat har en slutdag


Risker med Maxcertifikat

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med maxcertifikat.

Maxcertifikat kan både stiga och falla i värde under löptiden. Detta kallas för marknadsrisk.

Det finns dessutom ett par andra risker som du bör känna till. Maxcertifikaten ges ut av Handelsbanken. Därför innebär ett köp av ett certifikat en kreditrisk på Handelsbanken.

Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att handla i certifikaten. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

I de maxcertifikat där underliggande tillgång handlas i annan valuta än svenska kronor, kan certifikatets värde påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor.

För ytterligare information se Slutliga villkor för respektive maxcertifikat.