Spreadcertifikat

Avkastning

Spreadcertifikatens avkastning påverkas av flera faktorer utöver prisutvecklingen på råvaror eller aktier. Nedanstående faktorer spelar stor roll för värdeutvecklingen.


Marknadskoppling

Ett Spreadcertifikat består av två underliggande tillgångar, exempelvis två aktier, två index, två råvaror eller en kombination av dem. Den ena tillgången har du en positiv tro på (lång tillgång) och den andra en negativ tro på (kort tillgång). Certifikatets dagliga avkastning är kopplad till den procentuella prisskillnaden mellan de båda tillgångarna.

Exempel

Anta att du exempelvis köper ett Spreadcertifikat där du är positiv till TeliaSonera och negativ till Tele2.

Exempel 1

Om TeliaSonera, aktien du tror ska öka i värde, stiger med 1 procent och Tele2, aktien du tror ska falla i värde, faller 1 procent ökar Spreadcertifikatets värde med 2 procent den dagen (1 - (-1) = 2). Se grafen nedan.

Exempel 1

Omvänt, faller TeliaSonera med 1 procent och Tele2 stiger med 1 procent, faller Spreadcertifikatets värde med 2 procent den dagen (-1 - 1 = -2).

Exempel 2

Anta att TeliaSonera istället faller med 1 procent och Tele2 faller med 2 procent, då ökar Spreadcertifikatets värde med 1 procent den dagen (-1 - (- 2) = 1). Se grafen nedan.

Exempel 2

Omvänt, stiger TeliaSonera med 1 procent och Tele2 stiger med 2 procent, faller Spreadcertifikatets värde med 1 procent den dagen (1 - 2 = -1).


Valutapåverkan

Spreadcertifikat handlas vanligtvis i svenska kronor. De underliggande tillgångarna i certifikaten kan däremot handlas i andra valutor än svenska kronor. Våra Spreadcertifikat har i de flesta fall ett inbyggt skydd för att reducera effekten av eventuella valutakursförändringar genom en daglig valutaväxling. Om sådant skydd inte finns påverkas värdet även av valutakursförändringar.


Ränta

Beroende på typ av certifikat och dess underliggande tillgång kan dess konstruktion ge upphov till en eller flera rörliga intäktsräntor som gottskrivs innehavaren genom att certifikatets värde justeras dagligen och i vissa fall även en eller flera rörliga finansieringsräntor som dras dagligen från certifikatets värde. Räntesatsen för intäktsräntor och finansieringsräntor kan skilja sig åt som följd av fastställd räntebasmarginal och finansieringsspread. Då både intäktsräntor och finansieringsräntor är marknadsanpassade kan det förekomma att räntebasmarginalen och/eller finansieringsspreaden under extrema marknadsförhållanden överstiger gällande referensränta vilket kan medföra att även intäktsräntan inverkar negativt på certifikatets värde. Räntesatser för beräkning av intäktsräntor och eventuella finansieringsräntor framgår av respektive certifikats Slutliga villkor.