Trackercertifikat

Vad är Trackers?

Trackers är samlingsnamnet för Handelsbankens börshandlade certifikat som är kopplade till våra Smart Beta-index. Certifikaten följer värdet på underliggande index ett till ett, både i upp- och nedgång. Varje Tracker är kopplad till en specifik faktorbaserad strategi, vilket innebär att de kan utgöra byggstenar i en väldiversifierad aktieportfölj. Alla Trackers följer Handelsbankens policy för hållbarhet, vilket innebär att bolag som inte lever upp till hållbarhetskraven väljs bort. Certifikaten är noterade på Stockholmsbörsen och handlas på samma sätt som aktier.

Så fungerar Trackers

Våra Trackers är kopplade till så kallade Smart Beta-index. Ett Smart Beta-index innehåller aktier som väljs ut och viktas utifrån vissa specifika faktorer. Målet med ett faktorstyrt index är att skapa högre riskjusterad avkastning än ett traditionellt aktieindex. Akademisk forskning har visat att det på lite längre sikt går att förklara olika aktiers avkastning sinsemellan med olika faktorer.* Dessa faktorer kan förklara både över- och underavkastning hos olika gruppen av aktier. Exempel på faktorer som historiskt har gett hög avkastning är:

Låg volatilitet – högre avkastning för aktier med mindre kursrörelser.

Momentum – högre avkastning för aktier som befinner sig i en stark pristrend.

Direktavkastning – högre avkastning för aktier med hög förväntad utdelning i förhållande till aktiens pris.

Riskkontroll – högre avkastning till lägre risk med bolag som har låg skuldsättning, stabil intjäning och tillväxt.

En upp- eller nedgång i underliggande index ger en lika stor förändring i Tracker-certifikatets värde, justerat för administrationsavgift.

Om marknaden går åt fel håll, det vill säga i motsats till den förväntade kursrörelsen, kan certifikatets värde falla och därmed orsaka en förlust. Alla trackers handlas i svenska kronor. Om den underliggande tillgången handlas i utländsk valuta kan certifikatets värde påverkas av valutakursförändringar.

Värdet på certifikatet justeras med en administrationsavgift som reducerar värdet på certifikaten dagligen. Då certifikaten är noterade på Stockholmsbörsen handlas de på samma sätt som aktier.

Hållbart urval

Vår målsättning är att generera god, långsiktig avkastning till våra kunder vilket förutsätter att vi investerar hållbart och ansvarsfullt. Det sker genom att integrera hållbarhets­frågor vid produktframtagning och vad vi investerar i. Som ett led i hållbarhetsarbetet väljs nedanstående verksamheter bort i Handelsbankens Trackers:

  • Bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av enligt internationell rätt förbjudna vapen, till exempel klustervapen, personminor, biologiska och kemiska vapen. Vi investerar inte heller i företag involverade i produktion eller distribution av kärnvapen.
  • Bolag med betydande verksamhet inom brytning av förbränningskol eller i kraftbolag som har förbränningskol som stor energikälla.

Våra Trackers väljer även bort företag som inte lever upp till in­ternationella normer och konventioner. Läs mer om Handels­bankens hållbarhetsarbete på handelsbanken.se/hållbarhet.

Hur används Trackers?

Trackers kan utgöra byggstenar i en väldiversifierad portfölj. Trackers passar både för kortsiktiga (taktisk allokering) och långsiktiga (strategisk allokering) investeringar. Avkastningen från faktorstyrda index återkommer i cykler och kan vara känsliga för händelser i omvärlden. Under vissa perioder kan därför faktorstyrda index ge sämre avkastning än aktiemarknaden i stort, men eftersom faktorerna påverkas av olika saker behöver de inte ge sämre avkastning samtidigt. Att sprida exponeringen mot olika faktorer i samband med investeringar har historiskt gett en högre avkastning över tid, i förhållande till den risk man tagit.**

Risker med Trackers

Alla placeringar är förenade med risker. De viktigaste är marknadsrisk, likviditetsrisk samt kreditrisk. Marknadsrisk innebär att när priset på den underliggande tillgången går åt rätt håll så stiger certifikatet i värde. Om priset på den underliggande tillgången istället går åt fel håll så faller certifikatet i värde. Likviditetsrisk innebär att det under vissa perioder kan vara svårt eller omöjligt att handla i certifikaten. Det kan till exempel hända vid bristande likviditet i marknaden eller då handeln på relevant handelsplats stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Certifikaten ges ut av Handelsbanken och därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken.

För ytterligare information se Slutliga Villkor för respektive certifikat.

----------------------------------------- 

*Haugen, Robert A., and Nardin L. Baker. (1991). “The Efficient Market Inefficiency of Capitalization-Weighted Stock Portfolios,” Journal of Portfolio Management, vol. 17, no. 3, spring: 35-40.

**Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.