Warranter

Man behöver inte behålla warranten till slutdagen

En warrant behöver inte behållas ända till slutdagen utan går att sälja under löptiden. Precis som i aktier finns det både köp- och säljkurser i våra warranter. Säljkursen visar vad man betalar för warranten vid ett köp. Köpkursen visar vad man får betalt för warranten vid försäljning. Vad en warrants köp- och säljkurs är vid ett givet tillfälle beror på flera faktorer. För att förklara faktorerna delar vi upp dem i två kategorier: Warrantens konstruktion och Marknadsfaktorer.

Warrantens konstruktion

Klicka på de olika byggstenarna nedan för att se hur de påverkar priset på en warrant under löptiden.

Lösenpriset är bestämt när warranten ges ut. Ju högre lösenpriset är desto lägre är priset på en köpwarrant och desto mindre är sannolikheten att warranten ska ha ett värde på slutdagen. Ju högre lösenpriset är desto högre är priset på en säljwarrant och desto större är sannolikheten att warranten ska ha ett värde på slutdagen.

Löptiden är bestämd när warranten ges ut. Ju längre löptid, desto högre värde i både köpwarranter och säljwarranter. Allt annat lika minskar alla warranter lite i värde för varje dag som går.

Ofta krävs det flera warranter för att motsvara en aktie. Det kallas för ”antal warranter per aktie”. Ju fler warranter som krävs, desto lägre blir priset på warranten. Warrantens hävstångseffekt påverkas dock inte.

För att beräkna aktiens slutkurs, det vill säga den kurs som warrantens slutliga värde avräknas mot, används aktiens genomsnittliga stängningskurs under de 10 sista handelsdagarna av warrantens löptid. Detta kallas för fastställelseperiod för slutkurs. En längre fastställelseperiod för slutkurs ger ett lägre pris för både köpwarranter och säljwarranter.


Marknadsfaktorer

Klicka på de olika marknadsfaktorerna nedan för att se hur de påverkar priset på en warrant under löptiden. Observera att vi antar att endast en faktor i taget förändras, men att i praktiken är det möjligt att samtliga faktorer förändras samtidigt.

När aktiekursen går upp stiger priset på en köpwarrant, eftersom sannolikheten för att warranten ska ha ett större värde på slutdagen ökar. På motsvarande sätt stiger priset på en säljwarrant när aktiekursen faller. Notera att den här effekten kan neutraliseras av förändringar i andra faktorer.

Volatilitet är ett uttryck för kursrörelser, fluktuation. Det finns flera olika sorters volatilitet, men det är endast förväntad framtida volatilitet som påverkar warrantens pris. När den förväntade volatiliteten i aktien ökar, stiger priset på både köpwarranter och säljwarranter. Anledningen är en ökad sannolikhet för att warranten kommer att få ett större värde på slutdagen. Det omvända gäller om volatiliteten förväntas minska.

När man äger en warrant får man inte eventuella aktieutdelningar. Vid prissättningen av warranter tas dock hänsyn till förväntade aktieutdelningar. När de förväntade aktieutdelningarna ökar faller priset på en köpwarrant medan priset på en säljwarrant stiger. Vid så kallade extraordinära utdelningar och väldigt stora utdelningar justeras alltid warrantens villkor.

När marknadsräntan stiger ökar finansieringskostnaderna. Då stiger priset på en köpwarrant och priset på en säljwarrant faller.