Warranter

Nyckeltal som uppskattar warrantens värde

För att räkna ut warrantens värde kan man ta hjälp av ett par nyckeltal, elasticitet och delta.

Elasticitet – förändring i procent

Warrantens inbyggda hävstång gör att den procentuellt rör sig mer än motsvarande aktie. För att kunna uppskatta hur mycket mer en warrant rör sig i förhållande till den underliggande aktien används nyckeltalet elasticitet. Elasticiteten beskriver hur mycket warranten förväntas att förändras i värde när aktien rör sig 1 procent. En köpwarrant som har 4 i elasticitet förväntas stiga 4 procent i värde om aktien stiger 1 procent. För säljwarranter är elasticiteten negativ. En säljwarrant som har –5 i elasticitet förväntas stiga 5 procent i värde om aktien faller 1 procent. Elasticiteten för våra warranter beräknas automatiskt och finns under kurslistan.

Exempel - elasticitet

Aktiekurs: 100 kr

Pris warrant: 10 kr

Elasticitet: 5,7

Om aktiekursen stiger från 100 kr till 105 kr, det vill säga 5 procent, förväntas då warranten stiga med 28,5 procent (5 × 5,7). Warranten kommer alltså att vara värd 12,85 kr och har stigit 28,5 procent på en dag.

Delta – förändring i kronor

På motsvarande sätt uttrycker delta hur mycket warrantkursen förändras i kronor när aktiekursen förändras 1 krona. En köpwarrant som har 0,5 i delta förväntas stiga 50 öre i värde om aktien stiger 1 krona.

Delta beräknas automatiskt för alla våra warranter och aktuellt delta för respektive warrant finns i kurslistan.

Elasticitet och delta förändras ständigt

Det är viktigt att veta att elasticitet och delta inte är konstanta över tiden, de är bara teoretiska uppskattningar av hur mycket warranten kommer att ändras i värde under aktuella förhållanden.

Elasticitet och delta beskriver endast hur mycket warranten förändras i värde när den underliggande aktiens värde förändras vid ett visst tillfälle. Nyckeltalen förändras kontinuerligt och påverkas bland annat av förändringar i aktiekursen, framtida aktieutdelningar, framtida förväntad kursrörlighet (volatilitet) och återstående löptid.