Så här behandlar vi dina personuppgifter i Handelsbanken

För Handelsbanken är din rätt till skydd av den personliga integriteten viktig och medvetenhet om banksekretess och integritet är självklara inslag i bankens vardag. När vi utvecklar bankens produkter och tjänster har vi tekniska, fysiska och organisatoriska kontroller för att säkerställa såväl integritet som tillgänglighet för personuppgifter och annan information vi hanterar. 

Här beskriver vi vilka personuppgifter Handelsbanken hanterar och varför. Du får också information om varifrån vi samlar in personuppgifter, vem vi delar dem med och hur länge vi sparar dem. Vi beskriver också när vi använder oss av profilering och automatiserade beslut och hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, framföra synpunkter eller ställa frågor till oss.

Vilka personuppgifter hanteras i banken?

Vi har delat in personuppgifter i olika kategorier. De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier med exempel inom parentes:

 • Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter och ID-nummer
 • Personliga val (önskemål om direktmarknadsföring, språk eller samtycke till cookies)
 • Bedömning och klassificering (enligt regler kring penningtvätt, värdepappershandel eller skattskyldighet i USA)
 • Avtal (all typ av information kopplad till avtal, såsom kontonummer, lånenummer, kortuppgifter, fastighetsbeteckning och fullmakter)
 • Finansiella transaktioner (insättningar, uttag, lånebetalningar, kortköp och värdepappersaffärer)
 • Kommunikation (e-post och vid behov inspelade röstsamtal)
 • Granskningsloggar (IP- eller Mac-adress och inloggningar på Internetbanken eller bankens app)

En kategori innehåller personuppgifter som är särskilt känsliga och kan exempelvis vara information om en persons hälsa. Denna typ av personuppgifter hanterar vi endast när det är relevant för en specifik produkt eller tjänst, som i våra livförsäkringsprodukter.

För att säkerställa din och våra medarbetares fysiska säkerhet och för att motverka brott kan vi använda övervakningskameror på våra bankkontor.

Det som sägs nedan om dig gäller också i förekommande fall den som är borgensman eller pantsättare, ombud, god man eller förvaltare för dig.

Varför hanterar Handelsbanken personuppgifter?

Handelsbanken hanterar personuppgifter utifrån de olika rättsliga grunder och ändamål som vi beskriver nedan. Om du av någon anledning inte vill ge oss nödvändiga personuppgifter eller om du önskar radera sådana personuppgifter, finns risken att vi inte kan erbjuda dig våra produkter och tjänster.

Uppfylla villkoren i våra avtal
Det grundläggande ändamålet med att Handelsbanken samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter är för att kunna förbereda, tillhandahålla och administrera bankens produkter och tjänster till dig - digitalt, på kontor eller via telefon. Den rättsliga grunden för det är att uppfylla villkoren i våra avtal. 

Vi kan också komma att spela in och kontrollera dina telefonsamtal med oss. Vid värdepappersaffärer via telefon måste vi enligt lag göra det, men vi spelar också in telefonsamtal för att kunna verifiera ett avtal eller ett samtal med dig samt i utbildningssyfte

Följa lagar och regler
Banken måste följa ett antal lagar och myndighetsbeslut och då hanterar vi dina personuppgifter för att till exempel:

 • Kontrollera och verifiera din identitet
 • Följa upp och analysera hur du använder ditt/dina konton för att förebygga eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra brott
 • Dokumentera och spara personuppgifter kopplade till kreditprövning och rådgivning om värdepapper
 • Hantera säkerhetskraven för online-betalningar och åtkomst till konton
 • Rapportera till myndigheter såsom Skatteverket och Finansinspektionen
 • Följa bokföringslagen och regler om riskhantering och statistik

Bankens intresse
Handelsbanken erbjuder finansiella tjänster med målsättningen att skapa långa och goda relationer med våra kunder. Därför hanterar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Utföra marknads- och kundanalyser för att utveckla våra produkter, erbjudanden och mötesplatser 
 • Genomföra marknadsaktiviteter där vi identifierar och föreslår produkter eller tjänster som kan vara relevanta för dig, om du inte har sagt till oss att du inte vill ta del av sådana aktiviteter och erbjudanden.
 • Genomföra kundundersökningar
 • Göra riskanalyser och ta fram statistik för att till exempel förbättra våra kreditriskmodeller.

Med ditt samtycke
För vissa produkter behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter och då frågar vi efter det separerat från avtalet för produkten eller annan dokumentation. Vi beskriver då också hur du kan ta tillbaka ditt samtycke och hur det i så fall påverkar dig gällande den specifika produkten eller tjänsten.

Ett exempel på när vi använder samtycke är när du besöker vår webbplats. Då sätts en cookie med ett unikt ID i din webbläsare som vi använder för webbanalys så att vi kan förstå hur webbplatsen används. Du ger ditt samtycke till detta när du accepterar användandet av cookies första gången du besöker vår webbplats. Däremot följer vi inte hur enskilda personer använder webbplatsen och därför lagras inte namn, e-post, IP-adresser eller liknande i våra cookies. Läs mer om hur vi arbetar med cookies längst ner på sidan under rubriken ”Cookies”.

Profilering och automatiserade beslut

Banken använder sig i vissa fall av så kallad profilering. Det innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att göra analyser kring våra kunders ekonomiska situation, personliga val eller beteenden i våra olika mötesplatser. Profilering används också i vissa fall vid automatiserat beslutsfattande som exempelvis kan vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.

Varifrån samlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig, till exempel när du öppnar ett konto i Handelsbanken, när du betalar räkningar, ansöker om ett lån eller när du använder dina olika tjänster i banken. Vi hämtar också information från offentliga och andra register, som exempelvis Statens personadressregister (SPAR), Skatteverket, UC (Upplysningscentralen) och Lantmäteriet. 

Vem delar vi dina personsuppgifter med?

Banken får enligt lag inte lämna ut information om dig om det inte finns tydligt stöd för det antingen i samband med att vi uppfyller villkoren i  ett avtal med dig eller för ett legalt syfte som kräver eller tillåter det, som exempelvis rapportering till myndigheter. 

För att kunna uppfylla villkoren i våra produkt- och tjänsteavtal behöver vi dela information om dig med andra företag inom Handelsbankenkoncernen och ibland även med externa företag som tillhandahåller avtalade tjänster till banken och våra kunder. Det kan till exempel vara andra banker, betalningsförmedlare och andra finansiella infrastrukturparter, leverantörer, aktörer som agerar på kunders uppdrag eller andra parter i produktavtalet.

Exempel på när vi delar dina personuppgifter utanför koncernen är:

 • Till godkända kreditupplysningsföretag när vi tar en kreditupplysning i samband med att du ansökt om ett lån
 • Till aktörer som är en del i betalningsflödet av en vara eller tjänst, som kortutgivare eller inlösare av korttransaktioner
 • Till etablerade betalningsförmedlare när vi utför en betalning på ditt uppdrag, till exempel Bankgirot eller Mastercard
 • Till andra banker när vi på ditt uppdrag för över pengar eller andra tillgångar
 • Till olika myndigheter i syfte att uppfylla lagar och andra regler kring till exempel skatter, penningtvätt eller finansiering av terrorism

Överföringar till tredjeland
I några fall kan vi komma att föra över personuppgifter till mottagare i ett land utanför EU och EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), s k tredjeland. Det förekommer främst när vi för över pengar eller andra tillgångar till en mottagare i ett tredjeland på ditt uppdrag, med ett avtal som underlag för överföringen. Ett annat fall kan vara när vi är skyldiga att tillhandahålla personuppgifter till någon myndighet i tredjeland. 

Om vi inte har något avtal med dig med uppdrag om en överföring till ett tredjeland måste någon av följande förutsättningar vara uppfylld för att vi ska utföra en överföring till ett tredjeland:

 • Att EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en lämplig skyddsnivå i det aktuella landet
 • Att det finns andra skyddsåtgärder som till exempel standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser
 • Att det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten eller
 • Att det är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter, som till exempel för bokföring och skatterapportering. 

Om du avslutar ditt konto eller någon annan tjänst i banken behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den produkten eller tjänsten under viss tid. Vi behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i sju år för att kunna rapportera till Skatteverket och i högst tio år för att uppfylla regler kring penningtvätt. 

Om du ansöker om en tjänst men sedan inte skriver något avtal med banken sparas dina personuppgifter som regel längst i tre månader.

Dina rättigheter kring behandling av personuppgifter

Du har flera rättigheter gällande dina personuppgifter som banken hanterar:

 • När som helst kan du be att få en kopia av dina personuppgifter som vi hanterar, ett så kallat registerutdrag. Om du vill begära ett registerutdrag, vilket i normala fall är avgiftsfritt, gör du det enklast via handelsbanken.se/registerutdrag, e-brevlådan i internetbanken för privatpersoner eller via besök på ditt lokala bankkontor. För att säkerställa att rätt person får ta del av uppgifterna behöver vi identifiera dig på ett säkert sätt
 • Om du inte vill få direktmarknadsföring från Handelsbanken kan du när som helst registrera det i dina personliga inställningar i Internetbanken under Inställningar/Min profil eller genom att kontakta Handelsbanken Direkt på telefon 0771-77 88 99 eller ditt lokala bankkontor.
 • Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig korrigerar vi dessa så snart vi uppmärksammats på det. Kontakta ditt bankkontor, Handelsbanken Direkt eller bankens dataskyddsombud om vi behöver korrigera felaktiga personuppgifter om dig.
 • Du kan begära radering eller en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.
 • Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter utifrån bankens intresse som beskrivs ovan.
 • Du kan få en digital kopia på de flesta av de personuppgifter som du lämnat till banken och som vi hanterar i våra system. Vi kan också, på ditt uppdrag och i de fall det är tekniskt möjligt, direkt flytta dessa uppgifter till något annat företag eller myndighet som ska hantera dina personuppgifter. Detta kallas dataportabilitet och begärs på samma sätt som ett registerutdrag.

Mer information

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller skriva till bankens Dataskyddsombud på e-post dpo@handelsbanken.se eller till följande postadress:

Handelsbanken
Dataskyddsombud
106 35 Stockholm

Du kan också kontakta bankens klagomålsansvarig eller tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till bankens klagomålsansvarig på Handelsbankens sida om synpunkter och klagomål och till tillsynsmyndigheten på Datainspektionens webbplats.

Synpunkter och klagomål
Datainspektionen