Viktig information

Grundprospekt

Information om Handelsbankens strukturerade placeringar, inklusive riskinformation, finns i ”Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram” som du hittar på denna länk.

 

Viktig information om denna webbplats

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. 

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken.  Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

HIstorisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. På xact.se hittar du fullständiga informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling för våra fonder.

Observera att Börsrummet inte är någon börs.


Important notice - in English

The information in this material may be amended and may also deviate from the opinions expressed in independent investment research reports from Handelsbanken.  This information is based on publicly available information and has been obtained from sources that are deemed to be reliable. However, reliability cannot be guaranteed, and the information may be incomplete or abbreviated. No part of this material may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of Handelsbanken. Handelsbanken takes no responsibility for the report being used such that it contravenes the prohibition against dissemination, or it being published in contravention of the Bank’s regulations. 

The historical return of a financial instrument is not a guarantee of future return. The value of financial instruments can rise or fall, and it is not certain that you will get back all the capital you have invested.

This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.