Cookies på denna webbplats

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om cookies och vad de används till. Från den 1 juli 2011 krävs besökarens samtycke till att cookies används om inte cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. Samtycket lämnas genom att cookies accepteras i webbläsaren.

Vi underlättar för dig

På Handelsbanken använder vi cookies för att underlätta för dig som besökare. När du till exempel har valt vilket kontor du vill komma till sparar vi det i en cookie på din dator. Nästa gång du besöker www.handelsbanken.se behöver du inte välja kontor utan kommer direkt till det kontor du valde sist. Vill du välja ett annat kontor kan du välja det under "Gå direkt till" eller gå till bankens startsida och klicka på "Välj kontor" igen.

Internettjänsten använder cookies

För att använda Handelsbankens Internettjänst måste du acceptera cookies på din dator. Det är temporära cookies som bara sparas under tiden du är inloggad.

Vi använder cookies för vår besöksstatistik

För att samla in besöksstatistik använder vi cookies. Webbplatsen använder förstaparts-cookies samt en tredje-parts-cookie från "svenskahandelsbanken.112.2o7.net". Den information som samlas in omfattar endast anonyma trafikuppgifter och används av Handelsbanken för att förbättra webbplatsen och bankens erbjudanden.

Handelsbanken TV använder cookie

På tv.handelsbanken.se kan många program och inslag ses med eller utan text. Beroende på vad du väljer lagras detta sedan som en fast cookie i din dator. När du besöker sidan nästa gång blir det samma val (med eller utan text) som du hade gången innan.

Stänga av cookies i din webbläsare

Om du inte samtycker till att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på www.handelsbanken.se begränsas och att det inte är möjligt att använda Handelsbankens Internettjänst.

Cookies

Det finns olika typer av cookies. Fasta cookies och sessionscookies. Handelsbanken använder båda dessa typer på sin webbplats.

Sessionscookies

Sessionscookies behövs för att webbservern (banken) ska kunna hålla isär olika användare. Cookien lagrar användarens identitet. Dessa cookies lagras i datorns minne under tiden du är uppkopplad mot banken. När du loggar ut försvinner den.

Fasta cookies

En fast cookie är en liten fil som gör att webbsidor kan känna igen dig vid återbesök. Ett slags elektroniskt visitkort som webbservern skickar till din hårddisk när du besöker en webbplats. Nästa gång du surfar till samma webbplats hittar servern cookien och känner igen dig. Fasta cookies innehåller ingen information om vad du heter eller annan information av personlig karaktär. En cookie är en textfil och kan inte ställa till med någon skada. En webbplats kan bara läsa en cookie den själv skapat. I den fasta cookien lagrar Handelsbanken det kontor som användaren tillhör för att kunna visa rätt startsida. Handelsbankens cookies innehåller ingen information som är känslig ur användarens synpunkt.

In english - Cookies at this web site

According to the Swedish Electronic Communications Act, all those who visit a website must receive information regarding cookies and what they are used for. Starting from 1 July 2011, the visitor’s consent to the use of cookies is required, unless cookies are essential to provide the service that the visitor has expressly requested. Consent is given by accepting cookies in the web browser.

We make it easy for you

At Handelsbanken we use cookies to make it easier for you when you visit our website. For example, when you have selected the branch you wish to go to, we save this in a cookie on your computer. Next time you visit www.handelsbanken.se you won’t need to select a branch – you’ll arrive directly at the branch you chose last time. If you’d like to select a different branch, you can do this under “Go straight to” or go to the Bank’s start-page and click on “Select branch” again.

The online banking service uses cookies

To use Handelsbanken’s online banking service, you must accept cookies on your computer. We use cookies for our statistical purposes. In order to collect traffic data, we use cookies. This site uses first part cookies and third-part cookies from "svenskahandelsbanken.112.2o7.net". The information collected includes only anonymous traffic data and is used by Handelsbanken in order to improve the site and our offers.

Handelsbanken TV uses cookies

At tv.handelsbanken.se, many programs and items can be viewed with or without subtitles. Depending on which you select, this is then stored as a fixed cookie on your computer. When you next visit the site, you will have the same selection (with or without subtitles) as you had the previous time.

Disabling cookies in your web browser

If you do not consent to cookies being used, you can disable cookies in the security settings of your web browser. However, this will mean that the functionality of www.handelsbanken.se will be limited, and that it will not be possible to use Handelsbanken’s online banking service.

To be able to use Handelsbankens online banking, you have to accept cookies.

Cookies

Cookies come in various forms. There are permanent cookies and session cookies. Handelsbanken uses both types on its web site.

Session cookies

Session cookies is a technology that enables the web server to distinguish different users. The cookie stores information on the user's identity and his/her permitted activities. These cookies are stored in the computer's memory during the online session of the Internet service and subsequently disappear.

Permanent cookies

One permanent cookie is a small file that enables web pages to recognise you on a return visit. It is a kind of electronic business card that the web server sends to the hard disk when you visit a web site. The next time you surf to the same web site, the server finds the cookie and recognises you. Permanent cookies do not contain any information on your identity or any other personal information.

A cookie is a text file and cannot harm the computer. A web site can only read a cookie that it has created.

Handelsbanken stores information on the user's branch office in the permanent cookie in order to direct him/her to the correct start page.

Handelsbanken's cookies contain no sensitive information on the user.