Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Rekommendationsstruktur och fördelning

Ett Trading Case innebär att Handelsbanken ger köprekommendationer på finansiella instrument som bedöms som attraktiva vid publiceringstillfället. Placeringshorisonten för Trading Case är relativt kort, vanligtvis kortare än ett år. Vi delar upp Trading case i tre olika typer med varierande placeringshorisont; 0-3 månader, 3-6 måander och 6-12 månader. Trading Case kommer inte regelbundet att uppdateras eller följas upp.

För en lista över tidigare Trading Case klicka på flikarna Börsflödet/Trading Case eller gå till:

http://borsrum.handelsbanken.se/Borsflodet/Tradingcase/2019/Trading-Case---uppfoljning/

Om ingenting annat anges avser kurserna på de finansiella instrumenten slutkurser föregående dag.

Varningar för risker

Alla placeringar innebär risker och investeraren uppmanas att fatta egna beslut om lämpligheten att placera i något av de värdepapper som omnämns i den här rapporten, mot bakgrund av egna mål med placeringen, ekonomisk ställning och riskvillighet. Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Metod

Syftet med Trading Case är att ta fram intressanta affärsidéer med relativt kort placeringshorisont, normalt 0-3 månader. Trading Case avser placeringsförslag i certifikat med lång eller kort exponering mot bland annat aktier, råvaror, index eller valutor. Beroende på tidshorisont och risknivå kan även placeringsförslag i certifikat med hävstång göras. Trading Case baseras främst på Handelsbanken Capital Markets (HCM) aktie- och råvaruanalys, investeringsstrategi och trendanalys. HCM:s fundamentala aktieanalyser och rekommendationer har en tidshorisont på 12 månader, vilket innebär att dessa kan komma att kompletteras med trendanalys, som tar hänsyn till kursrörelser på kort sikt, vid framtagande av Trading Case. Stundtals är rekommendationen relaterad till bolagshändelser som exempelvis delårsrapporter och kapitalmarknadsdagar. Trading Case följs upp löpande och betraktas som aktiva till dess att de stängs. Ett Trading Case stängs när förutsättningarna förändrats eller vid stora kursrörelser i den underliggande tillgången.

Trading Case riktar sig främst mot handelsintensiva och placeringsintresserade kunder med betydande värdepappersinnehav. En investering i ett värdepapper kopplat till Trading Case är förenat med hög risk, varför endast en liten del av en placerares sparkapital bör investeras i dessa. 

Ansvarsbegränsningar

Handelsbanken Capital Markets, en del av Svenska Handelsbanken AB (publ) (benämns nedan gemensamt ‘SHB’) står under Finansinspektionens tillsyn.

Åsikterna i detta marknadsföringsmaterial är de anställdas i SHB åsikter och återspeglar den personliga uppfattningen hos författaren i fråga vid den tidpunken och kan komma att ändras. Det finns inga garantier för att framtida händelser kommer att överensstämma med dessa åsikter. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys.

Syftet är att ge en allmän information till SHBs kunder och materialet är inte baserat på en individuell behovsanalys. Informationen i detta marknadsföringsmaterial utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från SHB. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Detta dokument utgör inte del av något säljerbjudande eller teckningserbjudande. Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen.

SHB eller någon av dess närstående företag, tjänstemän, styrelseledamöter eller medarbetare åtar sig inget som helst ansvar gentemot en person för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som uppstår efter användning av information i detta marknadsföringsmaterial, inklusive eventuell utebliven vinst, utan begränsning. Detta gäller även om SHB uttryckligen har informerats om möjligheten eller sannolikheten för sådana skador.

Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att SHB dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. SHB ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner begränsas genom lag och personer som får detta dokument i sin ägo bör informera sig om, och följa, sådana restriktioner. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige.

Detta marknadsföringsmaterial har inte lämnats till företag som omnämns eller till någon annan extern part, före publicering för godkännande av riktigheten hos de fakta som presenteras. Företaget i fråga har inte underrättats om någon rekommendation, riktkurs eller estimatförändring som anges i rapporten, före publicering.

Viktiga upplysningar

SHB:s medarbetare får ersättning som genereras av företagets totala lönsamhet. Ersättningen till analytiker baseras inte på specifika corporate finance- eller obligationsmarknadstjänster. Ingen del av analytikerns ersättning har kopplats, eller kommer att kopplas, direkt eller indirekt till specifika rekommendationer eller uppfattningar som uttrycks i analysrapporterna.

SHB och/eller dess dotterbolag kan erbjuda investmentbank-tjänster och andra tjänster, inklusive corporate banking-tjänster och värdepappersrådgivning, åt företagen som omnämns i detta marknadsföringsmaterial. Vi kan agera rådgivare och/eller mäklare åt de företag som omnämns i detta marknadsföringsmaterial. SHB kan också ansöka om corporate finance-uppdrag hos dessa företag. Vi köper och säljer värdepapper som omnämns i detta marknadsföringsmaterial från kunder i eget namn. Vi kan därför vid olika tidpunkter ha en lång eller kort position i sådana värdepapper. Vi kan också fungera som marknadsgarant för värdepapper avseende alla företag som omnämns i marknadsföringsmaterialet.

Under vissa förtusättningar får banken i samband med tjänster avseende finansiella instrument betalla eller ta emot incitament, t.ex. avgifter och kommission från andra än kunden. Incitament kan bestå av såväl monetära som icke-monetära förmåner. Om incitament utges till eller tas emot av tredje part krävs att ersättningen ska syfta till att höja kvaliteten på tjänsten och att den inte hindrar banken från att tillvarata kundens intressen. Kunden ska informeras om de ersättningar som banken tar emot.

När banken tillahandahåller investeringsrekommendationer tar banken emot och behåller ersättningar och förmåner som utgör mindre icke-monetära förmåner från tredje part. Mindre icke-monetära förmåner består av något av följande

  • Uppgifter eller dokumentation om ett finansiellt instrument eller en investeringstjänst, som är av allmän karaktär.
  • Skriftligt material som framställs av en tredjepart som är emittent för att marknadsföra en nyemission.
  • Deltagade i konferenser och seminarier som gäller ett visst instrument eller en viss investeringstjänst.
  • Representation upp till ett rimligt värde.

SHB, dess närstående företag, kunder, tjänstemän, styrelseledamöter eller medarbetare kan äga eller inneha positioner i värdepapper som omnämns i detta marknadsföringsmaterial.

Som ett led i kontrollen av intressekonflikter har Handelsbanken infört restriktioner (”informationshinder”) i kommunikationen mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom Handelsbanken. Analysavdelningen är organisatoriskt åtskild från corporate finance-avdelningen och andra avdelningar med liknande arbetsuppgifter. I riktlinjerna för analysavdelningen finns regler för hur ersättningar, bonus och lön får betalas ut till analytiker, vilka marknadsföringsaktiviteter en analytiker får delta i, hur analytiker ska hantera sina egna och närståendes värdepappersaffärer m.m. Vidare finns också inskränkningar i kommunikationen mellan analytikern och det analyserade bolaget.

Enligt bankens Etiska riktlinjer i Handelsbankenkoncernen ska styrelsen och samtliga anställda inom Handelsbanken i sin verksamhet i banken och vid andra uppdrag iaktta hög etisk standard. Anställda i banken ska uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls. All verksamhet i koncernen ska präglas av hög etisk standard. Intressekonflikter ska identifieras och handläggas på ett för berörda parter rimligt sätt. Policyn för etik beskriver, utöver detta, även hur anställda som misstänker oegentligheter eller andra missförhållanden ska förfara, exempelvis med hjälp av SHBs visselblåsarsystem (whistleblowing). I SHBs policy för korruption fastslås vikten av att förebygga och aldrig acceptera korruption, samt att alltid agera vid misstanke om korruption. För fullständig information om Handelsbankens Policyer hänvisas till Handelsbankens hemsida www.handelsbanken.se / Om banken / Hållbarhet / Policyer och riktlinjer.

Bolagsspecifika upplysningar

Ansvarig för det här materialet har en position i det/de finansiella instrument som rör det/de företag som placeringsrekommendationen gäller.    Ja     Nej

Delaktiga vid framtagande av placeringsrekommendationerna i Trading Case finns i Tabell för investeringsrekommendationer. Dessa personer kan från tid till annan ha en position i det/de finansiella instrument som rör det/de företag som placeringsrekommendationen gäller.

Bolagsspecifika upplysningar, bl a större aktieinnehav, betydande ekonomiska intressen, information som rör banken som market maker eller likviditetsgarant, tjänster inom corporate finance eller investment banking etc, finns på Handelsbanken Capital Markets webbplats:

https://reon.researchonline.se/f/Disclosures

Important notice - in English

This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose partivipation requires prospectuses, registrarion, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.